Hit cena logo, Hit cena popusti, Hit cena grupna kupovina, EvoPopusti.rs
Odaberi ponudu EvoPopusti.rs

Uslovi korišćenja


„Studio Masque“ Beograd, Srbija izdavač je internet stranice www.evopopusti.rs (U daljnjem tekstu Evo popusti). Da ste upoznati i saglasni sa ovde iznesenim Uslovima korišćenja i Pravilima izjavljujete svakim daljnjim korišćenjem ovih internetskih stranica.

Molimo Vas da ne posećujete i da ne koristite usluge predmetne internet stranice ako, iz nekog razloga, ne prihvatate ili se ne slažete sa ovde navedenim uslovima i pravilima korišćenja.

Provođenje finansijskih transakcija, upravljanje sadržajem i pružanje informacija putem interneta, skup je interaktivnih usluga koje, putem internet stranica na domenu www.evopopusti.rs, pruža „Studio Masque“ sa sedištem u Beogradu, Republika Srbija, u čijem vlasništvu je i predmetni domen.

Uslovi korišćenja i pravila odnose se na korišćenje internet stranica na domenu www.evopopusti.rs od strane korisnika. Korisnik je saglasan i slaže se da je korišćenje gore navedene internet stranice isključivo na njegovu odgovornost. Evo popusti, kao ni jedno drugo lice povezano sa njom, ne mogu ni na koji način garantovati da korišćenje ove internet stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka, niti mogu garantovati za sadržaj bilo koje informacije o usluzi ili robi dane preko ovih internet stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da Evo popusti nije odgovorna za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana, te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog, u potpunosti na korisniku. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, kompjuterskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Evo popusti ili druga fizička ili pravna lica, uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenet stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Korisnik je suglasan da se Uslovi korišćenja ovog poglavlja odnose se na celokupan sadržaj www.evopopusti.rs.

Ni Evo popusti, kao ni njene poslovne jedinice ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni za greške, netačnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama. Niti će biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika. Za eventualna potraživanja ili gubitke koji iz navedenog proizilaze neće se smatrati odgovornom niti jedna od navedenih stana.

Ponuda Evo popusti nije odgovorna za sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašćeni korisnik postavi na ove internet stranice. Evo popusti u svakom trenutku može ukloniti postavljeni sadržaj koji smatra neprikladnim. Isto tako, Evo popusti zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja sadržaja koji je ocenjen kao neprikladan.

Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način neposredno ili posredno koristi ili je koristila usluge Evo popusti. Svaki korisnik ima lično pravo korištenja stranica www.evopopusti.rs, a ono se ne može nikako preneti na druga pravna ili fizička lica. Na mestima gde postoje lozinke, svaki je korisnik lično odgovoran za zaštitu njihove poverljivosti. Isto tako, korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju Interneta može doći do prekida usluga. Događaji izazvani takvim prekidom su izvan kontrole od strane Evo popusti zbog čega ista ne može biti odgovorna za eventualni gubitak podataka do kojeg može doći tokom pružanja usluga od strane Evo popusti. Pristup internet stranici www.evopopusti.rs ponekad može biti isključen, privremeno nedostupan ili u prekidu iz razloga za koje nije odgovorna Evo popusti, čega je korisnik svestan i slaže se sa istim.

Bilo koji način prenosa bilo koje vrste informacija ili bilo kojeg dela informacija, može biti promenjen ili ukinut od strane Evo popusti. Evo popusti jednako tako može se odlučiti za potpun prestanak slanja ili promeniti brzinu prenosa ili bilo koje druge karakteristike istog. U bilo kojem trenutku Evo popusti ima i zadržava pravo izmeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja. Prethodno se odnosi isto tako i na sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Navedeno pravo, Evo popusti može koristiti bez ograničenja, u svim segmentima poslovanja.

Bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka Evo popusti zadržava pravo da ukine ili izmeni, ukoliko to smatra potrebnim. Korisnicima savjetujemo da ponekad ponovo pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavi o poverljivosti podataka, sa ciljem da budu informirani o eventualnim promjenama jer predviđene izmjene mogu uključivati uvođenje određenih naknada ili naplata. Ako korisnik nastavi s korištenjem predmetnih stranica i nakon promene Uslova korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka smatra se da prihvata trenutno važeće Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka. Odmah nakon objave na stranicama www.evopopusti.rs na snagu stupaju sve izmene ili brisanja Uslova i Pravila korišćenja. Svako korišćenje navedenih stranica od strane korisnika nakon takvog obaveštenja smatra se prihvatanjem tih promena.

Za nabavku i održavanje svoje kompjuterske opreme, pod kojom se podrazumeva kompletan softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje www.evopopusti.rs te za sve troškove povezane s tim odgovoran je isključivo korisnik. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korišćenja predmetnih internet stranica nisu u odgovornosti Evo popusti.

Ova internet stranica smatra se privatnim vlasništvom. Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem navede stranice mora biti u skladu s ovim Uslovima korišćenja. Od korisnika se zahteva i očekuje korišćenje internet stranice www.evopopusti.rs u skladu sa opštim moralnim i etičkim načelima, te propisima Republike Srbije. Bilo kakav materjal koji krši prava drugih ili ih ugrožava, materijal koji je nezakonit, klevetnički, uvredljiv ili narušava privatnost, vulgaran je ili na bilo koji drugi način nepoželjan u komunikaciji, ili potstiče na protiv zakonite aktivnosti ne smeju se prenositi putem stranica www.evopopusti.rs . Isto se odnosi i na pokušaj da se bez prethodnog, izričitog, pismenog odobrenja Evo popusti, vrši ponuda bilo čijih proizvoda i usluga. Strogo je zabranjeno ponašanje korisnika koje ograničava ili onemogućava drugog korisnika u korišćenju ovih internet stranica prema oceni Evo popusti. Ove internet stranice ne smeju se koristiti od strane korisnika za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili nekomercijalne promocije. Posebno je zabranjeno pozivanje korisnika ovih internet stranica da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja konkurenciju internet stranici Evo popusti.

Kompletan materijal na domenu www.evopopusti.rs privatno je vlasništvo ili se koristi uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima ili dizajnu. Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija ili bilo kakvo drugo menjanje ovih internet stranica bez izričitog pismenog odobrenja Evo popusti! Kršenje ove zabrane koje rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka i/ili do pokretanja krivičnog postupka protiv izvršioca. Uz materijale zaštićene žigom, autorskim pravom i dizajnom na www.evopopusti.rs nalaze se i druge informacije pokrivene pravima drugih pravnih ili fizičkih osoba. Navedene informacije uključuju, između ostalog, tekstove, softver, fotografije, zvuk, grafiku i ostali kompletan sadržaj na www.evopopusti.rs, u skladu s propisima Republike Srbije. Nositelj autorskih prava vezanih uz odabir, postavljanje, unapređenje i koordinaciju takvog sadržaja, kao i originalnog sadržaja je Evo popusti. Korisnik ne sme objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, menjati ili na bilo koji način zloupotrebljavati sadržaj www.evopopusti.rs, u celosti ili delimično. Isto tako nije dopuštena distribucija, kopiranje, izdavanje, ponovni prenos ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala ako Evo popusti nije izričito pismeno odobrila. Korisnik može sa internet stranice www.evopopusti.rs preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje lične upotrebe.

Korisnik neće na ovim internet stranicama činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava. Evo popusti nema nikakvu obavezu pomagati korisniku u određivanju je li neki materijal podložan autorskom pravu. Za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je jedino i isključivo korisnik. Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji deo internet stranica www.evopopusti.rs korisnik garantuje da je kao nosioc prava na tim materijalima dao domenu Evo popusti neograničeno pravo/licencu, pravno valjano i besplatno na korišćenje, oblikovanje, objavljivanje, reprodukciju, prevođenje, prilagođavanje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, čuvanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu ličnu upotrebu.Time Evo popusti od korisnika stiče pravo da kopira, menja, distribuira i objavljuje sav materijal koji korisnik učini dostupnim na ovim internet stranicama.

Ponuda Evo popusti nema obavezu, ali ima pravo da  nadzire sadržaj na ovim internet stranicama u svakom trenutku, u cilju osiguravanja skladnosti i poštovanja ovih Uslova korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Evo popusti. Pravo nadzora uključuje chat sobe i forume koji su sadržani kao deo ovih internet stranica. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Evo popusti zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji oceni kao neusklađen s postavljenim pravilima ili je sporan iz nekog eventualnog drugog razloga.

Korisnik se slaže su sve diskusije, ocene, komentari, privatne poruke, chat sobe i drugi načini međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Grupe) javne, a ne privatne prirode, i da stoga agenti Evo popusti imaju pravo nadzora nad komunikacijom korisnika bez njihovog znanja i izričite dozvole. Iz tog razloga Evo popusti ne kontroliše ili autorizuje sadržaj koji se može naći u Grupama, te u skladu s tim negira postojanje odgovornosti u odnosu na Grupu i bilo kakve radnje kao posledice učestvovanja korisnika u nekoj od Grupa. Komunikacija koju korisnik objavi na domenu Evo popusti (bilo da se radi o chat sobi, grupi za diskusiju, forumu ili slično) ne smatra se povjerljivom. Korisnik daje domenu Evo popusti pravo korištenja komentara, poruka ili informacija objavljivanjem istih. Nakon objave od strane korisnika mogu biti korišćene u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu od strane Evo popusti. Komentari se objavljuju u realnom vremenu i domenu Evo popusti ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vređanje, psovanje i klevetanje. Takvi sadržaji biće izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.

Korisnik je putem ovih internet stranica ili objavom na ovim internet stranicama domena Evo popusti dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i ekskluzivnu licencu za upotrebu, objavljivanje, prilagođavanje, reprodukciju, menjanje, prevođenje, distribuciju, i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dela veće celine, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje poznate ili kasnije razvijene tehnologije. Objavom na ili putem ovih internet stranica korisnik je domenu Evo popusti dao i besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i ekskluzivnu licencu na deljenje takvih prava s višestrukim dilerima te licence.

Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da neće zahtevati od domena Evo popusti naknadu štete i troškova po bilo kom osnovu. Isto se odnosi i na njene filijale, njihove odgovorne osobe, zaposlene, agente. Pod tim se podrazumevaju i troškovi pravnog zastupanja u bilo kom pravnom postupku, a koji mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica od strane korisnika.

Sa bilo kojim svojim korisnikom Evo popusti može raskinuti poslovni odnos u bilo kojem trenutku. Evo popusti zadržava pravo da odmah ukine sve ili bilo koje lozinke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Evo popusti smatra neprihvatljivim. Evo popusti može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštovanja ovih Uslova i Pravila od strane korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili korisničkih računa nastavljaju važiti Uslovi i Pravila koja se odnose na odgovornost i obaveze korisnika.

Evo popusti nije izdavač nego samo distributer sadržaja koji pribavljaju treće strane i korisnici. Prema tome, sva mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaji postavljeni od trećih strana, uključujući javne provajdere, ili bilo koje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Evo popusti. Za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namenu ne daju garanciju ni Evo popusti, niti bilo koji treći provajder.

Sadržaj dostupan na www.evopopusti.rs u mnogim slučajevima predstavlja ocene i mišljenja odgovarajućeg krajnjeg korisnika, provajdera ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu sa domenom Evo popusti. U skladu sa tim, Evo popusti ne autorizuje te informacije, te time ne može biti odgovorna za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, saveta ili izjave koja je objavljena na domenu Evo popusti. Ni u kojem slučaju Evo popusti se neće smatrati odgovornim za eventualni gubitak ili štetu nastalu kao posledica korisnikovog pouzdanja u informacije dobijene putem domena Evo popusti. Na korisniku leži sva odgovornost procene tačnosti, kompletnosti ili korisnosti bilo kojeg stava, saveta, informacije, mišljenja ili drugog sadržaja dostupnog putem domena Evo popusti.

Evo popusti sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi provajderi. Te su veze postavljene radi praktičnosti, a ne kao potvrda sadržaja na stranicama trećih strana od strane Evo popusti. Obzirom da navedene veze ne znače potvrdu sadržaja, time Evo popusti odriče bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na internet stranicama trećih strana. Ako korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na sopstevnu odgovornost. Ako nemate potpisani Ugovor s domenom Evo popusti koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti link na internet stranice www.evopopusti.rs s bilo koje druge internet stranice. Evo popusti zadržava pravo povući dozvolu za postavljanje bilo kojeg linka, u bilo kojem trenutku, a prema sopstvenoj proceni.

Evo popusti zadržava pravo ne izvršiti povraćaj ili zamenu korisnicima koji zatraže povraćaj nakon isteka roka korišćenja ponude ili iz drugih razloga koje Evo popusti smatra neopravdanima.

Ništavnost koju nadležni sud pronađe u nekoj od ovih stavki, neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, i preostali delovi ovih Uslova će ostati na snazi. Neće se smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Korišćenje internet stranice www.evopopusti.rs zabranjeno je osobama mlađim od 14 godina.

Sedište pravnog lica „Studio Masque“ je u Beogradu, u Republici Srbiji. Kao posledica korišćenja ovih internet stranica mogu nastati pravni sporovi koji su (osim ako posebnim Ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti suda u Beogradu, i rešavaju se u skladu sa Zakonom i propisima Republike Srbije. Bilo koji spor ili zahtev proizašao ili koji je u vezi sa ovim Uslovima, ili je u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Beogradu, s čime je korisnik saglasan i daje svoj pristanak korišćenjem ovih internetskih stranica.

Pregledom bilo kog sadržaja na stranici Evo popusti www.evopopusti.rs ili otvaranjem korisničkog računa (registracijom) na www.evopopusti.rs smatra se da je korisnik u celosti pročitao, razumeo i prihvatio ove Uslove i Pravila korišćenja

EvoPopusti.rs na Facebook-u EvoPopusti.rs na Twitteru EvoPopusti.rs na Google +

2015 © Sva prava zadržana